ផលិតផល

បំពង់ជ័រកៅស៊ូដែលមានសម្ពាធខ្ពស់សម្រាប់លាងរថយន្ត (ធន់នឹងសំណឹកខ្លាំង)