ផលិតផល

បំពង់ជ័រកៅស៊ូដែលមានសម្ពាធខ្ពស់សម្រាប់ការលាងរថយន្ត (ធន់នឹងទឹកខ្លាំងបំផុត)