អាជីព

អាជីព

បង្កើតឡើងដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មគីមីនៅ 1952.

1952

រៀបចំឡើងវិញនៅក្នុង 2003

a

ពង្រីកនៅក្នុង 2020

q